nguyenduytam27

VN30 đang dừng lại SP1 1465 điểm

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 đang dừng lại SP1 1465 điểm
Chờ xác nhận tín hiệu của thị trường.
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.