HarryDamThanhHiep

phần1 vn 30 kháng cự hỗ trợ

HOSE:VN30   VN30 Index
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH 5/5 : CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì 4 chỉ báo indicater của độc quyền ( NWG ) NẾU KO ĐỦ 5/5 NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VN 30:: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL
STOP LOSS:
4.5-5 ĐIỂM
TAKE PROFIT :
tài khoản scaping:6-8-10 điểm
tài khoản trung hạn:20h40 điểm
tài khoản dài hạn :50-100-200 đ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.