URIFX

Bán VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Vùng correction có thể end ở khung 0.618-0.6 fibo retracement.