URIFX

Bán VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Vùng correction có thể end ở khung 0.618-0.6 fibo retracement.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.