drlongkvs

Kịch bản BEARish cho VN 30 trong năm 2020- 21. PHÁI SINH.

drlongkvs Cập nhật   
HOSE:VN30   VN30 Index
VN 30 đã rơi khỏi vùng hỗ trợ mạnh - TRendline tuần + Fibonanci 0.5.
Dự kiến đà giảm sẽ bắt đầu khoảng T4,5/202020 tiếp tục kéo dài dến Tháng 9/2020 (kết thúc đà giảm 120 tuần - bằng thời gian lên đỉnh từ 2016-2018) hoặc tệ hơn là T6/2021 (fibo 1,382).
Tại điểm rơi chúng ta có support rất mạnh là Fibo 0.786 và trend line tăng từ 2012 - đường xanh đậm nhất..

LƯU Ý: NẾU VN30 VƯỢT QUA ĐƯỢC VÀ GIỮ ĐƯỢC MỐC 880 THÌ BỎ QUA KỊCH BẢN NÀY.
KỊCH BẢN KHÔNG KHUYẾN KHÍCH LONG TẠI THỜI ĐIỂM NÀY.
THỞI ĐIỂM VÀO LỆNH SHORT LÀ 880, CHỐT LỆNH 700 -720.
BẮT ĐÁY QUANH 680
Bình luận:
Trước diễn tiến phực tạp của dịch Ncovi, Hiện tại VN30 đã về quanh 710, có thể chia vốn ra mua dần đến 650, target chốt lời lệnh LONG quanh 780.
KHÔNG NÊN TIẾP TỤC SHORT TIẾP TẠI THỜI ĐIỂM NÀY.
KỊCH BẢN XẤU NHẤT VỀ 530- 550 NHƯNG TÔI NGHĨ BÂY GIỜ CHƯA ĐỦ THỜI GIAN ĐỂ KÉO NẾN VỀ 530.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.