nguyenduytam27

VN30 sideway biên độ.

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 sideway biên độ 1000 - 1070 điểm.
Hiện tại VN30 test lại vùng khánh cự 1070 điểm.
Happy Trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.