nguyenduytam27

Vn30 test 1000 điểm. Con số tròn

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 test 1000 điểm. Con số tròn
Sau khi phá vỡ 1000 điểm . Vn30 đã test vùng 860 điểm. Hiện tại thị trường sẽ kiễm tra kháng cự 1000 điểm con số tròn.
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.