AdwinSafc

Nếu tăng mạnh với Volume bùng nổ thì tham gia chiến đấu

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Nếu tăng mạnh với Volume bùng nổ thì tham gia chiến đấu đợt cuối cùng của vài năm tới.
có lẽ TTCK VN là nơi hình thành dạng mẫu ký thuật liên tục, tỏng thời gian ngắn có đến 3 cái vai đầu vai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.