HarryDamThanhHiepNWG

hướng dẫn giao dịch phái sinh vn30f1m

Giá lên
HNX:VN301!   VN30 Index Futures
hướng dẫn phần 1 vào lệnh ngày 22/12 hoặc ngày 25/12
và đang giữ lệnh long

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.