NewWorldGroupVN

series lưới sóng #6 phiên sáng vn30 lê quý đại

HNX:VN301!   VN30 INDEX FUTURES
Hôm qua giữ lệnh và thật may mắn khi có gap tận 8 điểm hiện tai Đai không canh long nữa còn những bạn nào sử dụng thuật toán NWG chưa có lệnh thì chờ tín hiệu để vào nhé

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.