HarryDamThanhHiepNWG

phương pháp giao dịch phái sinh vn30f1m tỉ lệ win rate 80%

HNX:VN301!   VN30 Index Futures
cuối tuần mình làm chút video hướng dẫn các bạn pp trung hạn và dài hạn
mong muốn sẽ hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.