ck_tudien_info

VNA có dấu hiệu vào nhịp chạy

Giá lên
UPCOM:VNA   VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
114 lượt xem
0
VNA đang có dấu hiệu vào nhịp chạy chính.
Nay có thể mở vị thế và nếu thành công bứt đường trendline 44 thì sẽ vào nhịp chạy chính