ck_tudien_info

VNA có dấu hiệu vào nhịp chạy

Giá lên
UPCOM:VNA   VINASHIP JOINT STOCK COMPANY
VNA đang có dấu hiệu vào nhịp chạy chính.
Nay có thể mở vị thế và nếu thành công bứt đường trendline 44 thì sẽ vào nhịp chạy chính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.