HOSE:VND   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
VND giảm 3.4%, trong bối cảnh tín hiệu chung của nhóm Chứng khoán đang suy yếu.
RSI đang giảm dần và chạm ngưỡng 57.
Đường MACD nằm trên đường Signal và MACD Histogram
giảm dần.
Ngoài ra, tín hiệu giảm giá cũng được xác nhận bởi yếu tố thanh khoản (khối lượng bằng 135% trung bình 10 ngày).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.