Tulamai

VND- sóng ngắn hạn trong 2 tuần của tháng 8

HNX:VND   None
Xu hướng vnd gặp kháng cự bị điều chỉnh trong tuần này. mặt khác Stoch RSI chỉ báo 100 càng khẳng định điều này.
VOL tăng xác định xu hướng tăng nhưng lên gặp khangs cự nđt còn hàng, và sau đợt trung bình giá đã có lãi, nên bị chốt lại đỉnh kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.