HarryDamThanhHiepNWG

nhật kí giao dịch tỉ lệ winrate 80%

HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
nhật kí giao dịch ngày 2/10/2023
các bạn check lại để nắm rõ phương pháp giao dịch đầu tư hiệu quả theo công nghệ EA bên mình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.