xuanhaimmoer

VNINDEX - Hồi phục nhẹ

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hồi phục nhẹ với mô hình 2 đáy