HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Biên độ dao động càng ngày càng hẹp, hy vọng tương lai tương sáng cho chứng khoán Đông Lào