StylesFang

VNINDEX cuối con đường

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trường hợp phá 2 cản giá lên 1045 ( đường vàng )
Trường hợp test cản thất bại phi thuyền trở về trái đất ( đường xanh )