Phamdong1969

VNINDEX W

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX trên đồ thị tuần đang gặp cản mạnh tại 970 điểm trend giảm hình thành từ đỉnh 1211 điểm hồi tháng 4 và 1024 hồi tháng 10 ,
Nếu vượt đươc điểm này thì mốc tiếp theo là 1024.
Nhưng với tình hình kinh tế thế giới bất ổn như hiên nay, thì khả năng này khó diễn ra !
Kịch bản xấu cho VNIDEX là giảm dần, 880 điểm 810 điểm và xa hơn là 770 và 720 điểm
( Thị trường chứng khoán được chạy cuốn chiếu, khi thị trường thế giới xấu thì sẽ không có quốc gia riêng biệt nào tốt cả . Chỉ là mức độ ảnh hưởng khác nhau do mức độ hội nhập. Cũng tương tự như vậy trong một quốc gia sẽ không có doanh nghiệp nào đủ sức mạnh nội tại để chống lại khủng hoảng cả, dù báo cáo có tốt thì giá cũng sẽ đi theo thị trường chung, )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.