Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX TRÊN TRUNG HẠN

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX Về trung hạn hiện tại đang tích luỹ rất mạnh nếu vượt và có những biến động trên vùng 1002 cơ hội phi thẳng lên 1036 và ngược lại sẽ giảm điểm về vùng giá 958.5. Trong 8 tuần tới VNINDEX sẽ biến động mạnh lên xuống quanh vùng 958.5 - 1002 - 1036. HỖ TRỢ 958.5 VÀ 953.7, KHÁNG CỰ 1002 VÀ 1036.