tohaitrieu

VN-INDEX Vai - Đầu - Vai ngược, Neckline ở 1000 quá mạnh

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN-INDEX Vai - Đầu - Vai ngược, Neckline ở 1000 quá mạnh phá được thì về 1035 - 1077 - 1136

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.