tohaitrieu

VN-INDEX Vai - Đầu - Vai ngược, Neckline ở 1000 quá mạnh

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN-INDEX Vai - Đầu - Vai ngược, Neckline ở 1000 quá mạnh phá được thì về 1035 - 1077 - 1136