WolfGEGF

VNIndex hồi phục mạnh

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNIndex sẽ hồi phục mạnh lên lại vùng 1320 trong ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.