ck_tudien_info

VNINDEX liệu có qua 1400 trong tuần này

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX liệu có qua 1400 trong tuần này

VNINDEX vẫn đang tiếp tục rung lắc quanh 1400, tuy nhiên thế vắt khăn đang siết lại.

Theo quan điểm cá nhân, lần này chạm được mốc 1400 sẽ không test lại nữa và sẽ vượt đỉnh luôn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.