canhlinh

VN INDEX sắp thoát ra khỏi tam giác.

Giá lên
canhlinh Pro Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xác suất để thoát lên trên cao hơn là thủng xuống dưới. Khuyến nghị Gom dần cổ phiếu tốt. Dự kiến một năm tài chính bùng cháy cho chứng khoáng Việt. Ai chưa biết gom con nào mình gợi ý những con sau:
NCT , TCB , HDB , PNJ , SSI , DGW ....
Bình luận:
Chuẩn cơm mẹ nấu. Mốc 1000 đã bứt phá mạnh mẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.