VNI nè, mọi thứ sẽ đi theo đường màu trắng nét đứt nhé. Đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi