VNI nè, mọi thứ sẽ đi theo đường màu trắng nét đứt nhé. Đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.