dicapento

Mô hình VN Index

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Dự báo 1 ngày 20.8

Bắt đầu sóng 2 giảm dự kiến trong 1 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.