SometimesSML

VNINDEX Rơi tiếp tục

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chúng ta đã xác nhận việc phá trend hỗ trợ dài hạn của vnindex , lực mua yếu ớt sẽ thấy những cú rơi tiếp theo