SometimesSML

VNINDEX Rơi tiếp tục

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Chúng ta đã xác nhận việc phá trend hỗ trợ dài hạn của vnindex , lực mua yếu ớt sẽ thấy những cú rơi tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.