xuanhaimmoer

VN-IDNEX - Chuẩn bị cho đà giảm tiếp theo

Giá xuống
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VN - INDEX đang ở trong mô hình cờ giảm - chuẩn bị cho đà giảm tiếp theo sau khi đã có 1 đoạn hồi ngắn

Mục tiêu vùng 7xx như đồ thị

Good luck for all !
Bình luận:
Mọi ý kiến phản hồi góp ý và bổ sung vào biểu đồ mọi người hãy comment để cùng tranh luận ở bên dưới nhé !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.