ThaiTrevor77

Phân Tích chỉ số VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Mấy hôm nay thanh khoản đang dần được cải thiện, hy vọng sẽ kéo vượt 960 và trở lại xu hướng tăng trung hạn cho nhà đầu tư. khuyến nghị giải ngân vùng này.
Ngắn hạn : cắt lỗ dưới 910
Trung hạn : cắt lỗ dưới 880
Nhận mở TK chứng khoán và phân tích cổ phiếu dựa trên cơ bản và kỹ thuật.

Phạm Nguyễn Hồng Thái
Chuyên Viên phân tích tại CTCK VNDIRECT
SDT : 096 357 66 79
E-mail : pnhongthai098@gmail.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.