TopMarketsvn

Phân loại cổ đông: Cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông, CĐSL, CĐL

Đào tạo
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trong 1 công ty cổ phần luôn có nhiều loại cổ đông.
Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông.
Trong đó:
1) Cổ đông sáng lập theo khoản 2 điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2014
Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

2 Cổ đông lớn Tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006 quy định,
cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

*3) Cổ đông thiểu số: được coi là những ông chủ thấp cổ bé họng. Người sở hữu ít vốn – cổ đông nhỏ.
Hiện nay, về mặt pháp luật thực định, chúng ta chưa có một định nghĩa về CĐTS hay các đặc điểm về CĐTS, cũng đúng thôi vì trên TT tài chính người ta chỉ quan tâm đến cá mập. Nhỏ lẻ không ai care là lẽ dĩ nhiên
Tuy nhiên dưới góc độ pháp lý, chúng ta có thể tiếp cận định nghĩa này trong mối quan hệ với định nghĩa về “cổ đông lớn”. Như vậy, khi đưa ra khái niệm CĐTS cần phải dựa vào đồng thời hai tiêu chí là: (i) Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty và (ii) Khả năng tham gia vào quá trình quản lý, kiểm soát công ty của cổ đông. (quay mặt). `
Tóm lại, khái niệm cổ đông thiểu số được hiểu một cách tương đối như sau: Cổ đông thiểu số là cổ đông sở hữu một tỷ lệ cổ phần nhỏ trong công ty cổ phần và không có khả năng chi phối, kiểm soát hoạt động của công ty.
*Và tất nhiên, để bảo vệ quyền lợi của số đông nhỏ lẻ, chúng ta có thể gom những cổ đông nhỏ lại để trở thành 1 nhóm cổ đông. Từ đó sẽ có tiếng nói lớn hơn. Vì vậy, Chúng ta có khái niệm NHÓM CỔ ĐÔNG.


4)Nhóm cổ đông
Giống như CĐTS Cho đến nay, vẫn chưa có một quy định nào của pháp luật đưa ra định nghĩa về nhóm cổ đông, tuy nhiên từ các quy định của pháp luật, (khoản 2, Điều 114 LDN 2014). có thể hiểu rằng “Nhóm cổ đông là tập hợp các cổ đông thiểu số sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty”

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.