CryptoWhaleSignals14

VNINDEX xác nhận mở rộng

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Vnindex xác nhận sóng mở rộng mà không cần chỉnh ABC của Elliot tiếp tục tiến về 1600 giai đoạn 1 và 1800 giai đoạn 2, tại 1800 , kéo toàn bộ thị trường mạnh mẽ tại giai đoạn nước rút này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.