HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
*VNINDEX
VNINDEX cá nhân Ads nhận định sẽ tạo nên một cái bẫy đáy W giả với ý tưởng W giao động trong một tam giác tăng giá với tên gốc Triangles Ascending . với kháng cự tại 931d cũng tức đồng thuận với kháng cự của VN30 tại 911d
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.