linh.fondex

VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Gía đang có dấu hiệu hồi phục sau khi chạm trend giá tuần,có thể chạm 663.34 rồi bật lên hoặc đi lên luôn kháng cự tại 860.59
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.