tui7shop

VN - Index sẽ về vùng bao nhiêu?

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Nếu phân tích theo sóng Elliot
- Kịch bản 1: hình thành sóng phẳng Flat và về vùng 880 - 890
- Kịch bản 2: sóng đẩy giảm mạnh về vùng 780 - 790
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.