Nthieu

VNINDEX tăng

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
VNINDEX không đục thủng được EMA, nhanh chóng bật lên. Dự đoán VNINDEX sẽ vượt qua đỉnh cũ lên vùng 102x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.