TrongLe

Kịch bản nào cho Vnindex

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Như vậy 2 vùng giá hỗ trợ quan trọng đã ko giữ được Vnindex , (vùng 1 quanh 1400, vùng 2 quanh 1285-1225), với đà bán thao diễn ra mạnh và thanh khoản hẹp dần, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến những phiên giảm điểm nhanh và tốc lực.
Trong ngắn hạn chúng ta kì vọng vào quanh vùng số tròn 1000 có thể chặn đà giảm VNindex , 950-1000 cũng chính là đáy của vùng chuyển tiếp giá mô hình trong ngắn hạn
chúc ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.