HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Khả năng xác suất quay lại đỉnh cũ là cao.
Xem xét dải ngân một số mã đầu tư công như: FCN , C4G
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.