HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
29 lượt xem
0
Khả năng xác suất quay lại đỉnh cũ là cao.
Xem xét dải ngân một số mã đầu tư công như: FCN , C4G