TOANTP

VNINDEX chuẩn bị bắt đầu chu kỳ sóng 3

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
tiếp tục giảm tiếp về vùng 800 700 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.