TOANTP

VNINDEX chuẩn bị bắt đầu chu kỳ sóng 3

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
tiếp tục giảm tiếp về vùng 800 700 điểm