Anh_Man

VNI - Wyckoff Distribution

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đây là dự đoán ngắn hạn của mình xu hướng VNI trong những ngày sắp tới. Mình sẽ đợi VNI về vùng 1280~1290 để xem volumn và diễn biến tiếp theo để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.