Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX Đóng cửa phiên ngày 16.08.2019 ở vùng giá 980. Về ngắn hạn, trong 3 phiên tới cần phải đóng cửa và nằm trên vùng 982, sẽ tích cực và an toàn hơn thời điểm hiện tại. Và ngược lại sẽ tăng lên quanh vùng giá 981.8 sau đó sẽ có sự giảm điểm về vùng 970.1.