BuiTrongNguyen

VN- Index giá xuống

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Hôm nay , chỉ số VN-index lại 1 lần nữa không thể vượt qua đường xu hướng với thanh khoản giảm dần, đặc biệt chỉ số hướng tới kháng cự cực mạnh 1000 điểm thì khả năng tăng điểm tiếp là rất khó khăn .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.