Tulamai

VNI- tuần 2/8

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
1) nếu giá vẫn trên 1324 thì vẫn theo mấy mã ok
2) test 1324- có lực rút chân với thanh khoản tốt thì ưu tiên mua ở phiên chiều 9/8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.