hungdhtm90

VNINDEX có sóng hồi

Giá lên
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Trenline, cung cầu, kênh giá, Harami- Priceaction, các mô hình, Zigzag

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.