hungdhtm90

VNINDEX có sóng hồi

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Trenline, cung cầu, kênh giá, Harami- Priceaction, các mô hình, Zigzag