HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX vẫn trong xu hướng giảm dài hạn,
Tuy nhiên trên đồ thị ngày đang cho xu hướng phục hồi.
Những ngày tới có thể VNINDEX lên lại vùng 940 - 950.
Sau đó sẽ tiếp tục giảm về 860.!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.