Phamdong1969

VNINDEX

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX vẫn trong xu hướng giảm dài hạn,
Tuy nhiên trên đồ thị ngày đang cho xu hướng phục hồi.
Những ngày tới có thể VNINDEX lên lại vùng 940 - 950.
Sau đó sẽ tiếp tục giảm về 860.!