HHermes

View VNindex on TA (Tuần 22/7 - 26/7) cảnh giác vùng 985-995

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Đúng như nhận định đầu tháng 7 Bò VNindex đã chính thức chinh phục siêu cản vung 985-995. Mặc dù là vui mừng vì VNindex đã vận động theo đúng kịch bản 938 lên 985 Bank dẫn sóng. Tuy nhiên khi chạm cản nỗi lo lại hiện hữu không biết sức mạnh nào có thể giúp VNindex phá siêu cản 985-995 để chinh phục đỉnh cũ 1012 và đỉnh mới 1045???
Dù uptrend hay downtren sóng luôn vận động theo luật zigzag nên dự báo cho 2 tình huống: 1. Nếu VNindex break cản thành công mốc tiếp theo VN sẽ chinh phục là 1012 và 1045. 2. Tình huống VNindex phải điều chỉnh tạo đà (impulse wave) thì mức chỉnh hợp lý là 975 và tình huống xấu nhất là 958. (Theo cá nhân sẽ thiên về tình huống 2 đầu tuần chỉnh nhẹ về 975 tạo nền và đà để break cản 995). Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.