TonyFung

VNI - Phá để lập

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
đi hết sóng 5 của xu hướng giảm
cần phá hỗ trợ để xác nhận mô hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.