TonyFung

VNI - Phá để lập

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
đi hết sóng 5 của xu hướng giảm
cần phá hỗ trợ để xác nhận mô hình