Mushr

vnindex

Giá lên
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
dài hạn canh hold to moon
thanks
best Entry line yellow Tg line green 1-2-3

thankssssss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.