Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNINDEX: Về ngắn hạn chỉ số VNINDEX tích lũy rất mạnh, nhưng tiêu cực. Trong 4 ngày tới cần phải có những biến động trên và vượt qua vùng giá 981 sẽ an toàn và tích cực hơn thời điểm hiện tại, và ngược nếu có sự giảm điểm dưới 958 sẽ tiến về vùng giá 927. Về trung hạn chỉ số VNINDEX tích lũy rất mạnh, nếu trong 3 tuần tới VNINDEX có những biến động trên và vượt qua vùng giá 1002 sẽ rất cực, cơ hội tiến mạnh lên vùng 1036 và ngược lại nếu có biến động và giảm điểm dưới vùng giá 958 sẽ có sự giảm điểm về 927. Hỗ trợ 927 và 958, kháng cự ở 981 và 1002 và 1036.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.