minhthang11079

vni đi về đâu hỡi em

HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Kịch bản của mình là vnindex sẽ quay về lại vùng 820 lấp gap và tạo đáy trước khi có thể tăng tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.