ck_tudien_info

VNI hồi phục kl thấp

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI hôm nay hồi phục với kl thấp, chưa có sự xác nhận tạo đáy nên chưa vội mua đuổi.

vùng xác nhận sẽ là 1465 - 1480

TH tăng qua 1480 thì xác nhận xu thế tiếp tục tăng
TH tới vùng xác nhận thì quay đầu, cần bán hết các cp yếu còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.