ck_tudien_info

VNI hồi phục kl thấp

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
VNI hôm nay hồi phục với kl thấp, chưa có sự xác nhận tạo đáy nên chưa vội mua đuổi.

vùng xác nhận sẽ là 1465 - 1480

TH tăng qua 1480 thì xác nhận xu thế tiếp tục tăng
TH tới vùng xác nhận thì quay đầu, cần bán hết các cp yếu còn lại