HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Cố lên mọi người, bình oxy vẫn còn nhiều. Ai thiếu thì cứ lấy mà dùng

Mai chúng ta cùng chạy chuyến tàu cuối =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.